Zu Inhalt springen
Habe Fragen? Rufen Sie den Kundendienst unter 866-252-3811 (M-F 8 bis 17 Uhr CT) an!
Click to submit your images of the April 8 solar eclipse!

The Andromeda Galaxy - M31

 The Andromeda Galaxy M31

M31 The Andromeda Galaxy - NASA

 

STARMUS Star Party Data from Astronomy Magazine and Explore Scientific

Before the fall of 1923, no one understood the nature of galaxies or the immense distance scale of the cosmos. Edwin Hubble discovered the nature of galaxies with his observations of this object, the Andromeda Galaxy, M31. This enormous system contains billions of stars and we now know the universe contains 100 billion or more galaxies.

Distance = 2.5 million light-years

Learn more about M31:

STARMUS Star Party-ի տվյալները Astronomy Magazine-ից և Explore Scientific-ից

Մինչև 1923 թվականի աշունը ոչ ոք չէր հասկանում գալակտիկաների բնույթը կամ տիեզերքի հսկայական հեռավորության սանդղակը: Էդվին Հաբլը հայտնաբերել է գալակտիկաների բնույթը այս օբյեկտի՝ Անդրոմեդայի Գալակտիկայի՝ M31-ի իր դիտարկումներով։ Այս հսկայական համակարգը պարունակում է միլիարդավոր աստղեր, և մենք այժմ գիտենք, որ տիեզերքը պարունակում է 100 միլիարդ կամ ավելի գալակտիկաներ:

Հեռավորությունը = 2,5 միլիոն լուսային տարի

 


Explore Scientific - Generation II - 12-inch Truss Tube Dobsonian Telescope - DOB1245-00

Learn more about the Explore Scientific Truss Tube Dobsonians 
Read Astronomy Magazine 
Attend STARMUS

Back to the Object List 

Messier 31 (The Andromeda Galaxy)